REGULAMIN

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są tylko w formie pisemnej. Zamówienie musi zawierać nazwę firmy lub dane osoby zamawiającej wraz z jej kompletnymi danymi (nazwa, adres, nip, numer telefonu, nazwisko i imię osoby prowadzącej zamówienie), adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego, pieczęć firmową zamawiającego, podpis osoby upoważnionej.
 2. Nowy klient zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów rejestrowych firmy, tzn kserokopii NIP-u, REGON-u oraz Wpisu do Ewidencji.
 3. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 h od momentu złożenia zamówienia na towar dostępny w magazynie bieżącym. W przypadku, gdy zamówiony asortyment znajduje się na odległym magazynie lub na składzie celnym, termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie.
 4. Dostawca dostarcza zamówiony towar według warunków zawartych w punkcie Warunki Dostawy.

Płatności

 1. Pierwsze trzy zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem na wskazane konto (przedpłata), przed dokonaniem wysyłki lub u kuriera dostarczającego przesyłkę (pobranie), bądź gotówką w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy.
 2. Zamawiający może ubiegać się o 14 dniowy odroczony termin płatności w przypadku kolejnych zamówień, jednak decyzja o jego przyznaniu należy do dostawcy.

Warunki Dostawy

 1. Dostawca dostarcza zamówiony towar na koszt odbiorcy firmą kurierską DPD lub FEDEX. Koszt ponoszony przez odbiorcę wynosi 12,90 zł netto za karton. Dla przesyłek pobraniowych koszt ten to 17,90 zł netto.
 2. Dostawa odbywa się w ciągu 24h (licząc tylko dni robocze) na terenie całego kraju od momentu odebrania przez kuriera przesyłek.
 3. Dostawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 4. Odbiorca zobowiązany jest do przyjęcia przesyłek zgodnych z Jego zamówieniem oraz podpisania wszystkich dokumentów zwrotnych.
 5. Zamawiający może odebrać zamówienie za pośrednictwem swojego przewoźnika po wcześniejszym ustaleniu tego z Działem Obsługi Klienta.
 6. W przypadku uszkodzenia kartonów lub widocznej szkody. Zamawiający jest zobowiązany do spisania Protokołu Reklamacyjnego przewoźnika w obecności kuriera oraz sprawdzenia i przeliczenia całości dostawy.
 7. Zamówiony asortyment można odebrać osobiście w siedzibie firmy.

Reklamacje

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.
 2. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są w terminie 48h po dostawie.
 3. Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 7 dni po dostawie. Reklamacji nie podlega towar przetworzony.
 4. W przypadku gdy towar został dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a inne niż siedziba jego firmy, Zamawiający ma obowiązek do dokładnego sprawdzenia towaru według zasad zawartych w OWD. Reklamacje od firm trzecich nie będą przyjmowane.
 5. Stroną składającą reklamacje może być tylko Zamawiający co oznacza, że odpowiedzialność za wady po odsprzedaży towaru przenoszone są na Zamawiającego.
 6. Przed przetworzeniem zamówionego towaru odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.
 7. W przypadku uznania reklamacji. Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez dostawcę.
 8. Załącznik „Definicje”  stanowią załącznik do niniejszego punktu.

Zwroty

1.  W przypadku potrzeby zwrotu towaru, wynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, możliwość zwrotu należy uzgodnić z Działem Sprzedaży.
2.  W dniu wysyłki/dostarczenia towaru na magazyn należy poinformować mailowo lub telefonicznie Dostawcę, należy również załączyć pismo dotyczące szczegółów zwrotu.

Definicje

Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h.

Towar uszkodzony – za towar uszkodzony uznaje się asortyment nienoszący oznak użytkowania w którym występują wady jawne.

Wady jawne – za wadę jawną uznaje się taką, która może być stwierdzona po dokładnym obejrzeniu produktu.

Wada ukryta – uznaje się za taką, która ujawnia się podczas właściwego użytkowania.

Właściwe użytkowanie –   oznacza postępowanie zgodne z przepisami zawartymi na przywieszce produktu oraz  nieużywanie go w warunkach ekstremalnych, które mogą spowodować szybsze jego zużycie.

Różnice kolorystyczne – jest to różnica wynikająca z użytego różnego materiału lub różnych dostaw tego samego asortymentu. Możliwa różnica odcieni wielkości 10% uznawana jest za nieodbiegająca od oryginału.

Towar przetworzony – za produkt przetworzony uznaje się asortyment poddany jakiejkolwiek wtórnej obróbce. Towar taki nie podlega reklamacji chyba że wystąpią wady ukryte. Różnice odcieni w kolorze nie są wadą i  nie będą uznawane za podstawę reklamacji towaru poddanego przerobowi.

Właściwości produktu – poszczególne rodzaje materiałów użytych do wykonania produktów charakteryzują się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Dzięki prawidłowemu użytkowaniu produktów materiał  ulega stopniowemu  zużyciu, zgodnemu  z normami.